Kompost

Produkterna på denna sida uppfyller kraven i Avfall Sveriges certifieringsregler för Kompost, SPCR 152. Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för certifierad kompost.

Certifieringsreglerna anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande övervakande kontroll av certifierad kompost.

Tekniska krav och krav på fortlöpande kontroll har tagits fram av Avfall Sverige i samarbete med bl.a. RISE (före detta SP), Sweco, Dansk Jordforbedring och Sveriges Lantbruksuniversitet. Avfall Sverige är ägare till reglerna och RISE utför certifieringen.

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder och kriterier beskrivna i RVF-rapport 99:2 (AFR-rapport 257) ”Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest”. För att certifieringsreglerna ska vara så aktuella som möjligt gör styrgruppen för Certifierad Återvinning en årlig översyn. Aktuell upplaga av certifieringsreglerna finns i länk till höger.

Andra dokument som ligger till grund för certifieringsreglerna är aktuell version av bl.a. lagstiftningen rörande animaliska biprodukter (Kommissionens förordning (EU) 142/2011 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009) samt Naturvårdsverkets handbok 2003:4, med allmänna råd angående metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.

Att certifieringsreglerna är relevanta säkerställs genom beslut i styrgruppen för Certifierad Återvinning. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året. Det har lagts stor vikt vid att så många intressenter som möjligt ska vara representerade i styrgruppen och för tillfället är både användare, berörda branschorganisationer och experter representerade. Senaste utgåvan av bilaga 1 hittar du på Avfall Sveriges hemsida, följ länk till höger.  Bilaga 1 består av Bilaga 1a Substrat och Bilaga 1b Tillsatsmedel och processhjälpmedel. Bilaga 1 har lyfts ur regelverken för att kontinuerligt kunna revideras. Det är viktigt att anläggningar kontrollerar att aktuell version av Bilaga 1 används.

(Det finns ett separat kravdokument för biogödsel, som har beteckningen Certifieringsregler för biogödsel, SPCR 120. Denna presenteras på en egen sida, följ länken till höger: Biogödsel)
Produkter i nedanstående förteckning uppfyller kraven i SPCR 152:


Certifikat

CertifikatsnrMärkningCertifikatsnrInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster