Biogödsel

Produkterna på denna sida uppfyller kraven i Avfall Sveriges certifieringsregler för Biogödsel, SPCR 120. Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för certifierad biogödsel.

SPCR 120 ersätter sedan 2004 tidigare regler med samma beteckning som gällde för både kompost och rötrest. SPCR 120 innehåller nu endast den del som handlar om rötresten, numera benämnd biogödsel.

Certifieringsreglerna anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll av certifierad biogödsel.

Tekniska krav har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll tagits fram av Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) (nuv. Avfall Sverige) i samarbete med bl.a. SP Byggnadsteknik, VBB VIAK (nuv. SWECO VIAK), Dansk Jordforbedring och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder och RVFs kriterier beskrivna i RVF-rapport 99:2 (AFR-report 257) "Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest" [1]. För att certifieringsreglerna ska vara så aktuella som möjligt, uppdateras de vid behov. Aktuell upplaga av certifieringsreglerna finns att hämta, se länk till höger. Andra dokument som ligger till grund för certifieringsreglerna är bl.a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och Naturvårdsverkets allmänna råd om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.

Att certifieringsreglerna är relevanta säkerställs genom beslut i styrgruppen för certifiering av kompost och biogödsel. Styrgruppen sammanträder minst två gånger om året. Det har lagts stor vikt vid att så många intressenter som möjligt ska vara representerade i styrgruppen och för tillfället är både tillverkare, användare, berörda branschorganisationer och experter representerade. Certifieringsreglerna uppdateras kontinuerligt efter beslut i styrgruppen.

Reglerna kan laddas ner via länk till höger.

Senaste utgåvan av bilaga 1 hittar du på Avfall Sveriges hemsida, följ länk till höger.

Det finns ett separat kravdokument för kompost, som har beteckningen Certifieringsregler för kompost, SPCR 152. Denna presenteras på en egen sida, följ länken till höger: Kompost

Produkter i nedanstående förteckning uppfyller kraven i SPCR 120:

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster