Behandling av polymert avfall

Produkter på denna sida uppfyller kraven i RISE certifieringsregler SPCR 141. Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för polymera material, polymera produkter samt sammansatta produkter med avseende på klassificering för olika typer av avfallshantering.

Tekniska krav har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll tagits fram av SP enheten för Kemi och Materialteknik i samråd med råvaruindustrin, bearbetningsindustrin, konsumenter och avfallshanteringsföretag.

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder och guidelines men kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna utfärdas PM som arbetas in i kommande ny version av reglerna.

Ladda ner SPCR 141 utgåva dec 2009 till höger

De tekniska kraven för respektive produktgrupp presenteras i bilagor till SPCR 141. För närvarande är bilagorna 1, 2 och 4 klara (4 enbart på engelska), som behandlar krav och provningsmetoder för:

1. Industriellt komposterbart polymert avfall - Krav och provningsmetoder

2. Hemkomposterbart polymert avfall - Krav och provningsmetoder

4. Polymeric waste degradable by abiotic and subsequent biological degradation (A+B degradable) – Requirements and test methods

Bilagorna kan laddas ner till höger.

Certifikat

CertifikatMärkningCertifikatInnehavareProdukt / ProduktnamnProduktinformation
  • 1
Det finns inga poster